Doručovanie a Reklamačný poriadok

Tovar ponúkaný cez Eshop roadsign.sk, roadsign.cz je aktuálne skladom. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje po zaslaní potvrdenia objednávky dodať ho najneskôr do 7 pracovných dní, spravidla však expedujeme nasledujúci pracovný deň. Tovar dodávame na území Slovenskej a Českej republiky.

Poštovné Slovenská republika € 3,20, pri objednávke od € 50,00 poštovné zdarma.

Poštovné Česká republika € 9,90 pri objednávke od € 100,00 poštovné zdarma.


Ak Vám nesedí veľkosť, do 14dní od doručenia objednávky môžete tovar poslať späť na výmenu.Výmena tovaru je možná len v prípade, že tovar nebol používaný, nie je poškodený , opratý alebo znečistený ( fľaky , makeup , chlpy od zvierat, odtrhnutý (roztrhnutý) štítok alebo etiketa, atď.)

Reklamačný poriadok

spoločnosti Friedery s.r.o. so sídlom Malá stráňa 227, 976 33 Poniky ako prevádzkovateľa internetového obchodu www.roadsign.sk  a www.roadsign.cz

Na zabezpečenie jednotného, správneho a rýchleho postupu pri vybavovaní reklamácií tovaru zakúpeného v internetovom obchode „eshop roadsign.sk“, v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, a osobitných ustanovení o niektorých obchodných záväzkových vzťahoch Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, spoločnosť Friedery s.r.o. (ďalej ako Predávajúci) vydáva tento reklamačný poriadok (ďalej RP).

 

Článok I - Povinnosti, práva a zodpovednosti kupujúceho po kúpe tovaru

1. Objednávateľ / kupujúci je povinný tovar prezrieť a skontrolovať jeho bezchybnosť bezodkladne po jeho doručení. Tovar je povinný používať obvyklým spôsobom.

2. Ak sa na zakúpenom tovare primeraným a rozumne predvídateľným spôsobom užívania kupujúcim v účele určenia vyskytne chyba, má Kupujúci právo užívaním vzniknutú chybu tovaru reklamovať.

3. Tovar nadobudnutý riadnym spôsobom sa nepovažuje za chybný, pokiaľ dôjde počas záručnej doby k zmene jeho vlastností v dôsledku jeho neprimeraného opotrebenia, neošetrovania, nesprávneho používania, používania v rozpore s účelom určenia, ktorému má tovar slúžiť, v dôsledku nevhodnej základnej údržby zo strany Kupujúceho alebo jemu blízkych osôb.

Článok II - Povinnosti a zodpovednosť predávajúceho

1. Predávajúci predáva tovar v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi alebo v kvalite bežnej, zodpovedajúcej účelu určenia tovaru, za predpokladu primeraného a rozumne predvídateľného spôsobu užívania v účele určenia Kupujúcim a za tovaru zodpovedajúcich podmienok, bez zjavných chýb a zodpovedá za dodržiavanie tejto povinnosti.

2. Pokiaľ si Kupujúci vyberie tovar v zľave, inej kvalite ako podľa bodu 1, taký tovar kupuje len na základe predchádzajúceho upozornenia Predávajúcim na všetky rozdiely v kvalite a dôvode zľavy a s vedomím si daného rozdielu.

3. Predávajúci zodpovedá za skryté chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa na tovare vyskytnú po prevzatí.

4. Predávajúci nezodpovedá za chyby, o ktorých upovedomil kupujúceho, a na ktoré poskytol podľa bodu 2. zľavu z ceny tovaru.

Článok III - Spôsob uplatnenia reklamácie

1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu u Predávajúceho bezodkladne po zistení vady výrobku a to tak, že e-mailovou správou  na info@parfuem.sk informuje predávajúceho a reklamovaný tovar zašle na určenú adresu Predávajúceho na vlastné náklady, a ak je to možné, tak v originálnom balení tovaru.

Adresa určená pre zasielanie reklamovaného tovaru je:

Friedery s.r.o.

Malá stráňa 227

976 33 Poniky

2. Po prijatí reklamovaného tovaru Predávajúci odošle Kupujúcemu reklamačný lístok, najneskôr však spolu s oznámením o vybavení reklamácie, v ktorom uvedie kód a názov tovaru, vytýkané chyby tovaru a deň, kedy došlo k uplatneniu reklamácie. Za deň uplatnenia reklamácie Kupujúceho sa považuje deň prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

Článok IV - Reklamačné lehoty

1. Lehota na uplatnenie práva z vád kúpeného tovaru je 30 dní odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

2. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec, alebo iná povinná osoba určená na opravu, je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

3. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúcemu doručený reklamovaný tovar.

4. Ak sa reklamácia vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, resp. jeho opravou, Predávajúci odošle reklamovaný tovar na adresu kupujúceho, z ktorej mu bol reklamovaný tovar doručený. Ak Kupujúci neprevezme v odbernej lehote reklamovaný tovar, prípadne ho odmietne prevziať, a tovar sa tak vráti späť na adresu Predávajúceho, Predávajúci upozorní Kupujúceho emailovou správou o tejto skutočnosti a súčasne ho vyzve, aby si reklamovaný tovar prevzal na určenej adrese Predávajúceho do 15 dní od doručenia tejto výzvy. Po márnom uplynutí 15 dní od tejto výzvy, Predávajúci bude Kupujúcemu účtovať skladné. Reklamačná lehota pokračuje v takomto prípade plynúť odo dňa, v ktorom došlo k odmietnutiu prijatia reklamovaného tovaru, resp. dňom jeho doručenia Kupujúcemu. Ak sa reklamácia vybaví uznaním reklamácie a vrátením peňazí, predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu za reklamovaný tovar do 15 dní od uznania reklamácie a to na číslo účtu, ktorý kupujúci uviedol vo formulári určenom na reklamovanie tovaru.

5. Pri veciach predávaných Predávajúcim za nižšie ceny z dôvodu vady, ktorá nebráni, aby sa vec mohla užívať ako vec bez vady, nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola kupujúcemu poskytnutá nižšia cena.

6. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Článok V - Odstrániteľné chyby

1. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

2. Ak tovar nebol ešte použitý, je v pôvodnom balení, môže kupujúci v lehote do 30 dní od kúpy namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti, tak výmenu tejto súčasti.

Článok VI - Neodstrániteľné chyby

1. Za neodstrániteľné výrobné vady sa považujú také chyby materiálu, vada výroby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol kupujúcim riadne užívať ako tovar bez vád a v účele určenia.

2. Ak ide o neodstránitel'nú výrobnú vadu, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, t.j. vrátenie kúpnej ceny.

3. Tie isté pravá má kupujúci, ak ide síce o chyby odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo väčší počet chýb (minimálne tri) tovar riadne užívať.

4. Ak ide o neodstrániteľné výrobné chyby, ktoré však nebránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať v účele určenia, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Článok VII - Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa spravujú zák. č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a platnej právnej úpravy na kúpu tovaru sa vzťahujúce a zákonom 397/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Tento reklamačný poriadok spoločnosti Friedery s.r.o. nadobúda platnosť dňom 01.11.2020.

Friedery s.r.o.