Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte len VOP) sú vydávané spoločnosťou Friedery s.r.o. pre predajný kanál Eshop a upravujú práva a povinnosti objednávateľa a spoločnosti Friedery s.r.o. pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom Eshop-u umiestneného na internetovej stránke www.roadsign.sk a www.roadsign.cz.

Článok I. - Definície pojmov

Pojmy definované v článku 1 majú pre účely týchto VOP nasledovný význam:

1.1. Eshop roadsign.sk je priestor na internete, v ktorom predávajúci ponúka na predaj tovar alebo poskytuje služby, a predstavuje súbor internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na doméne www.parfuem.sk .

1.2. Objednávateľom je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez Eshop roadsign.sk a uzavrieť s Friedery s.r.o. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez Eshop roadsign.sk, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez Eshop roadsign.sk  odoslala záväznú elektronickú objednávku a doručila ju spoločnosti Friedery s.r.o.. Za objednávateľa právnickú osobu koná jej štatutárny orgán, alebo iný poverený zástupca.
Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od objednávateľa, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar doručený.

Kupujúcim sa v tomto texte rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby, alebo hodlá vykonať nákup tovaru alebo využívať služby.
Spotrebiteľom sa v tomto texte rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby za iným účelom ako na podnikanie, alebo taká fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá hodlá vykonať nákup tovaru alebo využívať služby.
1.3. Predávajúcim sa v tomto texte rozumie obchodná spoločnosť Friedery s.r.o., IČO 47090537, so sídlom Malá stráňa 227, 976 33 Poniky, s ktorou bude objednávateľ, kupujúci alebo spotrebiteľ uzatvárať kúpnu zmluvu na diaľku.

1.4. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje objednávateľa/kupujúceho/spotrebiteľa, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru , cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania, prípadne ďalšie podmienky.
1.5. Obchodnými podmienkami sú tieto zmluvné dojednania, ktorými sa upravujú určité osobitosti pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku medzi kupujúcim, resp. spotrebiteľom a predávajúcim.
1.6. Tovarom sa rozumejú výrobky ako predmety kúpy a predaja, ktoré sú ponúkané v Eshop-e roadsign.sk dodávateľom na predaj.
1.7. Službou sa v tomto texte rozumie činnosť alebo výkon, ktorý je kupujúcemu, resp. spotrebiteľovi ponúkaný odplatne alebo bezodplatne zo strany predávajúceho.

1.8. Aktuálna ponuka tovaru alebo služieb je ponuka tovaru a služieb zverejnená na internetovej stránke www.parfuem.sk a www.parfuem.cz , ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.parfuem.sk a www.parfuem.cz. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

1.9. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o objednávateľovi/spotrebiteľovi alebo kupujúcom resp. oprávnenej osobe, vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu objednávateľa. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania Eshop-u roadsign.sk, avšak môžu sa s ňou spájať určité výhody. Vytvorením osobného účtu v Eshop-e prostredníctvom registrácie získate možnosť prechádzať platobným procesom rýchlejšie, spravovať dodacie adresy, prezerať a sledovať svoje objednávky a iné (bonusy, zľavy, pravidelné informovanie o zľavách, akciách a novinkách a pod.).

1.10. Hosťom je objednávateľ, ktorý sa rozhodne neregistrovať na Eshop-e roadsign.sk, ale iba poskytne nevyhnutné údaj o objednávateľovi/spotrebiteľovi, kupujúcom resp. oprávnenej osobe, vrátane osobných údajov, potrebné pre spracovanie a doručenie objednaného tovaru. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú realizáciu objednávky.

Článok II. - Všeobecné informácie

2.1. Nakupovať tovar prostredníctvom Eshop-u roadsign.sk môže objednávateľ, kupujúci, spotrebiteľ resp. oprávnená osoba len po zaregistrovaní na internetovej stránke www.roadsign.sk a www.roadsign.cz, alebo zadaní svojich údajov k vybaveniu objednávky ako hosť (údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre vybavenie objednávky prostredníctvom Eshop-u) a dodržaní týchto obchodných podmienok, ktoré sa objednaním tovaru objednávateľom, kupujúcim, spotrebiteľom resp. oprávnenou osobou stávajú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou.

2.2. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, nebude uložená u predávajúceho a kupujúcemu, resp. spotrebiteľovi nebude dostupná.

2.3. Predávajúci neúčtuje kupujúcemu, resp. spotrebiteľovi žiadnu cenu za použitie prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku.

Článok III. - Informácie o procese objednávania

3.1. Kupujúci je oprávnený objednať si akýkoľvek tovar v Eshop-e roadsign.sk, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „Pridať do košíka“ cez Objednávkový formulár.

3.2. Pre uzatvorenie zmluvy je potrebná registrácia kupujúceho v systéme Eshop roadsign.sk, alebo zadanie povinných údajov k vybaveniu objednávky ako hosť. Podrobné informácie a presný postup registrácie nájde kupujúci v sekcii „Prihlásiť“.

3.3. Po registrácii zákazníka sú všetky jeho údaje uchované v systéme Eshop roadsign.sk zabezpečené proti zneužitiu. Po opätovnom prihlásení má zákazník kedykoľvek možnosť aktualizovať, alebo opraviť svoje údaje v sekcii „Môj účet“.

3.4. Zľavnený tovar bude viditeľne označený. V prípade bonusov sú pravidlá pre ich uplatnenie podrobne uvedené pri produkte, resp. pri popise akcie a číslo zľavového kupónu musí byť zadané k tovaru ešte pred potvrdením objednávky.

3.5. Kupujúci bude informovaný priebežne o stave jeho objednávky emailom, ktorý zadal pri registrácii.

Článok IV. – Potvrdenie objednávky objednávateľom a uzatváranie kúpnych zmlúv

4.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Friedery s.r.o. dodá objednávateľovi objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná elektronická objednávka objednávateľa podľa článku 3. VOP a prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Friedery, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom zaslania potvrdenia o expedícii tovaru zo strany spoločnosti Friedery formou e-mailovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenú v elektronickej objednávke.
4.2. Návrhom na uzavretie zmluvy (objednávkou) je elektronická objednávka objednávateľa podľa bodu 1.4.. VOP adresovaná spoločnosti Friedery . Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke 
www.roadsign.sk a www.roadsign.cz a jeho odoslaním cez Eshop. Následne objednávateľ obdrží na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári potvrdenie obdržania objednávky cez Eshop roadsign.sk, ktoré nie je ešte záväzné a neznamená prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
4.3. Objednávka obsahuje tiež:
a. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa objednávateľ oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s týmito podmienkami,
b. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
c. udelenie bezvýhradného súhlasu s použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti Friedery,
d. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
4.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:
a. odmietnutím návrhu objednávateľa zo strany Friedery s.r.o,
b. márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na prijatie návrhu,
4.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Friedery spísané vo forme e-mailovej správy adresované objednávateľovi, v ktorom spoločnosť Friedery potvrdzuje formou potvrdenia o expedícii tovaru, že návrh objednávateľa na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu objednávateľovi na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Friedery nemajú za následok prijatie návrhu. Potvrdenie o expedícii tovaru obsahuje:

a) identifikáciu dodávateľa,

b) identifikáciu spotrebiteľa,

c) jedinečné identifikačné číslo objednávky a zásielky,

d) názov tovaru, jeho objednané množstvo, jednotkovú cenu tovaru, celkovú cenu tovaru,

e) spôsob dopravy a platby, ktoré si spotrebiteľ vybral,

f) cenu dopravy/doručenia (vrátane uvedenia typu) a ďalších účtovaných poplatkov,

g) celkovú cenu objednávky, ktorú spotrebiteľ zaplatí,

h) informácie o dodacej lehote, v ktorej bude tovar pripravený k preprave alebo k odoslaniu.
4.6. Objednávateľ nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť Friedery je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky bez uvedenia dôvodu /nečinnosťou, t.j. ak nereaguje na objednávku do 7 dní odo dňa jej doručenia.
4.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom jeho doručenia objednávateľovi. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Friedery s.r.o. dodať objednávateľovi tovar do určeného miesta dodania a záväzok objednávateľa tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.
4.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode objednávateľa a spoločnosti Friedery. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Friedery povinná prijať.

4.9. Kupujúci má právo stornovať objednávku písomne emailom na adrese info@parfuem.sk v prípade, ak kúpna cena tovaru ešte nebola uhradená.

4.10. Kupujúci má právo stornovať objednávku písomne emailom na adrese  info@parfuem.sk aj keď už bola kupujúcim kúpna cena tovaru uhradená, avšak ešte pred obdržaním potvrdenia o expedícii tovaru, prípadne dodaním tovaru prepravnou spoločnosťou. V takomto prípade má Predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s prepravou, manipuláciou a vrátením tovaru do skladu predávajúceho, ktoré bude musieť uhradiť prepravnej spoločnosti.

4.11. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

Článok V. – Kúpna cena a Platobné podmienky

5.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v ponuke tovaru na Eshop-e parfuem.sk, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktorá je zasielaná objednávateľovi elektronicky. Kúpna cena vždy zahŕňa aj DPH a je uvedená v mene Euro.
5.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Friedery s.r.o. do miesta dodania, ktoré budú objednávateľovi účtované osobitne podľa jeho výberu spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania.
5.3. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Friedery s.r.o., a to niektorým z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je objednávateľ oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
a. platba platobnou kartou pred dodaním tovaru na účet spoločnosti Friedery s.r.o.
b. platba prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, ePlatby VÚB, alebo inou aktuálne dostupnou formou internetbankingu) na účet spoločnosti Friedery s.r.o.
c. dobierka - platba v hotovosti kuriérovi („na dobierku“) pri prevzatí tovaru

d. Platba prevodom pred dodaním tovaru na účet spoločnosti Friedery s.r.o.

e. Platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere
5.4. Záväzok objednávateľa zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na bankový účet spoločnosti Friedery s.r.o.

Článok VI. – Preprava a dodanie tovaru

6.1. Tovar ponúkaný cez Eshop www.roadsign.sk je aktuálne skladom. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje po zaslaní potvrdenia objednávky dodať ho najneskôr do 15 pracovných dní.

6.2. Objednaný tovar je doručovaný spoločnosťou Slovenská Pošta a.s.

6.3. Miestom dodanie je adresa, ktorú objednávateľ uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť Friedery ju ako miesto dodania potvrdila.

6.6. Záväzok spoločnosti Friedery dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru objednávateľovi alebo oprávnenej osobe podľa bodu 1.2. VOP v mieste dodania.

6.7. Záväzok spoločnosti Friedery dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť bola pripravená odovzdať tovar prostredníctvom prepravnej spoločnosti objednávateľovi alebo oprávnenej osobe v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v tomto čase a mieste umožní prevzatie tovaru a objednávateľ alebo oprávnená osoba si tovar neprevzali z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti Friedery.

6.8. V prípade, ak si objednávateľ alebo oprávnená osoba tovar neprevezme a následne tovar bude vrátený spoločnosti Friedery s.r.o., je spoločnosť Friedery s.r.o. oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od objednávateľa požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

Článok VII. – Zodpovednosť za vady

7.1. Spoločnosť Friedery zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí objednávateľom a tiež závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov.

7.2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu u Predávajúceho tak, že reklamovaný tovar zašle na určenú adresu Predávajúceho na vlastné náklady, ak je to možné, tak v originálnom balení tovaru. Reklamovaný tovar musí byť čistý a suchý. Adresa určená pre zasielanie reklamovaného tovaru je:

Friedery s.r.o.

Malá stráňa 227

976 33 Poniky

7.3. Podrobnosti o právach objednávateľa vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok, ktorý tvorí súčasť týchto VOP.
7.4. Friedery s.r.o. nezodpovedá za nemožnosť realizácie dodania tovaru spôsobenú uvedením nesprávnych údajov v elektronickom objednávkovom formulári.


Článok VIII. – Odstúpenie od zmluvy

8.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom Eshop-u www.roadsign.sk aj bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Včasné odstúpenie podľa tohto bodu je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti Friedery. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Spotrebiteľ je povinný adresovať odstúpenie od zmluvy písomne na adresu info@parfuem.sk, alebo poštou na určenú adresu:

Friedery s.r.o.

Malá stráňa 227

976 33 Poniky

8.2. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Ak spotrebiteľ takto odstúpi od zmluvy, je povinný vrátiť tovar na vlastné náklady na určenú adresu uvedenú v bode 8.1. tohto článku, v originálnom balení,  nepoužívaný a vcelku. Tovar nesmie byť zasielaný kupujúcim, resp. spotrebiteľom na dobierku, lebo predávajúci takýto Tovar, určený na vrátenie, nepreberie.

8.3. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar, pokiaľ bol zaslaný kupujúcim v súlade s podmienkami podľa bodu 8.2. tohto článku a vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu alebo zálohu za vrátený tovar do 15 dní od prevzatia tovaru a to na číslo účtu, ktorý kupujúci uviedol vo formulári určenom na vrátenie tovaru. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

8.4. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa sa nedotýka nároku spoločnosti Friedery na náhradu škody spôsobenej na tovare a jeho obale, ani nároku na náhradu nákladov Friedery vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru objednávateľovi.
8.5. Nároky voči objednávateľovi je spoločnosť Friedery oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených objednávateľom a vrátiť mu peňažnú čiastku zníženú o sumu zodpovedajúcu jej finančným nárokom voči objednávateľovi.

8.6. Spoločnosť Friedery s.r.o. je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
b. ak objednávateľ alebo oprávnená osoba neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Friedery ,
c. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Friedery, ktoré možno od nej rozumne požadovať, nie je spoločnosť Friedery schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Friedery inak ho zaobstarať,
d. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Friedery tovar nakupuje.
8.7. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené druhej strane. Pre písomné odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenú v objednávke a spoločnosti Friedery uvedenú v potvrdení prijatia objednávky.

Článok IX. - Ochrana osobných údajov kupujúceho

9.1. Predávajúci oznamuje v zmysle § 10 ods. 1 Zákona č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon o ochrane osobných údajov“) nasledovné skutočnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov kupujúcich, resp. spotrebiteľov v informačnom systéme predávajúceho:

Prevádzkovateľom informačného systému je  Friedery s.r.o., IČO 47090537, so sídlom Malá stráňa 227, 976 33 Poniky.

9.2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich za účelom ich náležitej identifikácie pri predaji, doručovaní alebo reklamácií tovarov, resp. služieb.
Oprávnenie získavať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych vzťahov k Prevádzkovateľovi.

V zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje objednávateľa, spotrebiteľa alebo kupujúceho resp. oprávnenej osoby aj bez jeho súhlasu, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán alebo na zavedenie predzmluvných vzťahov alebo opatrení na žiadosť kupujúceho. Ďalej je bez súhlasu prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho, ak predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s kupujúcim a evidencie týchto údajov.

Kupujúci je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť osobných údajov, ktoré do informačného systému Prevádzkovateľa poskytol.

9.3. Osobné údaje Prevádzkovateľ nezverejňuje. Osobné údaje Prevádzkovateľ nesprístupňuje, okrem prípadov, keď povinnosť sprístupniť osobné údaje kupujúceho Prevádzkovateľovi ukladá osobitný zákon, a to za podmienok v ňom určených, alebo ak je sprístupnenie osobných údajov tretej strane dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim.

9.4. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa žiadať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme, o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje na spracúvanie, odpis svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona.


Článok X. – Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2014.
10.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na internetovej stránke 
www.parfuem.sk a www.parfuem.cz .
10.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia prijatia a expedície objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona č. 108/2000 Z.z., pričom ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
10.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

Friedery, s.r.o.